آزمایشگاه کیفیت آب

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- اسپکتروفتومتر
۲- فلیم فتومتر
۳- شیکر
۴- EC سنج
۵- pHسنج
۶- سانتریفیوژ
۷- سمپلر
۸- فلوم wsc
۹- دسیپنسر
۱۰- bodسنج

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.