امام على عليه السلام: علمى كه اصلاحت نكند، گمراهى است.(غررالحكم،حدیث ۶۲۹۴)
ماموریت/هدف

دفترامور زنان دانشگاه مسئولیت برنامه ریزی وهماهنگی فعالیتهاوبرنامه های امورجامعه زنان دانشگاهی شامل بانوان هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دختر رابرعهده دارد.این دفترتحت نظرمشاوررئیس دانشگاه درامورزنان فعالیت میکند ودر حال حاضر زیرمجموعه سازمانی دفترریاست دانشگاه میباشد.

دفترتلاش های نظام مندو نقش مشخص خودرادر هماهنگی وهمکاری بابخشهای مختلف ستادی وسازمانی دانشگاه دانسته و باارائه پیشنهادبه ریاست،معاونین ومدیران دانشگاه درجهت حمایت ازبرنامه های بهبود وضعیت زنان وکاهش مشکلات آنان فعالیت میکند ودرواقع درایجادتغییرات مطلوب موردنظر یک نقش تعاملی درفعالیت های دانشگاه ایفا مینماید.

اهداف و برنامه های پیشنهادی امور زنان دانشگاه

تماس با ما
01333690290
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور زنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.