هزینه ازدواج و هزینه فوت

طبق ماده ۷۷ صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ( مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵) :  ( اعضای غیر هیأت علمی )

به عضو شاغل ، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان « ۳» برابر حقوق و مزایای رتبه وپایه یک کاردان مقدماتی پرداخت می گردد .

الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار

ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، پژوهش ی وفناوری :

به عضو شاغل ، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان « ۵» برابر حقوق و مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت می گردد .

الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار

ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

هزینه ازدواج :

 

هزینه فوت :

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.