حضرت محمد (ص) :محبوبترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است، اگر چه اندك باشد. نهج الفصاحه ص۱۶۷،ح ۷۳
دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی برگزار گردید | پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸:۰۱

دومین کنفرانس ملّی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷ در تالار حکمت دانشگاه گیلان توسّط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیّات انگلیسی و با همکاری گروه زبان و ادبیّات انگلیسی برگزار شد. این کنفرانس با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و با همکاری هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی فعالیت خود را از دی ماه ۹۶ آغاز کرد. ۱۰۲ مقاله برای کنفرانس ارسال شد که در نهایت پس از اتمام فرآیند داوری توسّط کمیته علمی کنفرانس، ۲۵ مقاله برتر به صورت ارائه شفاهی (۱۴ ) و پوستر (۱۱) پذیرفته شدند.

برگزاری دو کارگاه تخصصی با حضور دکتر علیرضا خان جان مدرس ترجمه همزمان و یک ارائه مجازی با موضوع زبان فرهنگ توسط دکتر علی رحیمی دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه بانکوک و بازید فرهنگی تفریحی از موزه میراث روستایی استان گیلان دیگر برنامه های این کنفرانس بود.

محورهای کنفرانس:
نقد ادبی/ادبیات تطبیقی/مطالعات پسااستعماری/ادبیات پست‌مدرن/مطالعات فرهنگی و بین‌فرهنگی/مهارت‌های آموزش زبان/برنامه‌ریزی درسی/تحلیل گفتمان/آموزش زبان به کمک کامپیوتر/زبان‌شناسی عمومی/زبان‌شناسی کاربردی/ جامعه‌شناسی زبان/ روان‌شناسی زبان /زبان‌شناسی پیکره‌ای/سنجش زبان/ارزیابی برنامه/تربیت مدرس/پیشرفت حرفه‌ای/مطالعات ترجمه در حوزه ترجمه، آموزش، ادبیات و زبان‌شناسی

داوران پنل ها:

دکتر هاشمی، دکتر فرحبخش، دکتر بوبانی، دکتر خلیلی و خانم دکتر حساس‌خواه

مقالات ارائه شده شفاهی

ـ مهدی جاوید شاد داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز با مقاله‌ای تحت عنوان «ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ: ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺴﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﮔﺰﯾﺪه‌اي از اﺷﻌﺎر اوﺟﺮو ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ»

ـ مهسا سادات رضوی داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان بامقاله‌ای تحت عنوان «The Burden of Gender: A Study of Femininity in Toni Morrison’s The Bluest Eye‌»

ـ نازنین ستوده‌نژاد با مقاله‌ای تحت عنوان “‌A Comparative Study of Gary Snyder and Sohrab Sepehri: Nature and Ecocriticism”

ـ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﺒﯿﺐزاده ﮐﻮزاﻧﯽ دانشجوی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادبیات و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن با مقاله‌ای تحت عنوان «ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در واژﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎد، ﺑﺎران، ﮔِﻞ و ﺑﺮﻧﺞ در زﺑﺎن ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﺴﺒﯿّﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﭘﯿﺮ-وورف: ﺷﻮاﻫﺪي از ﮔﻮنه‌هاي ﻏﺮب ﮔﯿﻼن»

ـ سیما حسن‌دخت فیروز دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بامقاله‌ی تحت عنوان «ﭘﻼﺳﮑﻮ: ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ»

ـ بهرام کامران ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب با مقاله‌ی تحت عنوان “Social Network-based Instruction and Vocabulary Learning: A Case of Iranian Intermediate EFL Learners”

ـ وفا کشاورزی داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ بهشتی با مقاله‌ی تحت عنوان «Where is Herland in A Modern Utopia: An Ecocritical Reading of the Two Utopias»

ـ یوسف موسوی دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر با مقاله‌ی تحت عنوان «EFL Learners’ Attitudes towards the Implementation of Technology in Language Teaching»

ـ اعظم رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب شرق با مقاله تحت عنوان«Comparative Analysis of Metadiscourse Markers Used by Non-native and Native Authors»

ـ امید استاد دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با مقاله‌ی تحت عنوان «The Attitude of Iranian High School English Teachers Regarding Prospect Book Series: A Gender-Based Comparison»

ـ ﮐﺒﺮي ﺗﺎج‌اﺣﻤﺪي ﺗﺒﺮﯾﺰي دانشجوی دﮐﺘﺮي، ﮔﺮوه آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب با مقاله‌ی تحت عنوان«Enhancing ESP Learners’ Technical Expressions through Guessing, Word Recognition, and App Dictionary Strategies»

ـ مهسا سادات رضوی داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان با مقاله‌ی تحت عنوان «Mother Nature and Poetry: A Lacanian Reading of the Role of Nature in Light, Flowers, Water, and I by Sohrab Sepehri and Lines Written in Early Spring by William Wordsworth»

ـ سیده مریم رضوی از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ با مقاله‌ی تحت عنوان «Plath as a Scattered Self Based on Kristevan Theory of Abject»

ـ مائده واقعه دشتی دانشجوی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿّﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران با مقاله تحت عنوان «ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺗﺠﺴّﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﺳﻮﯾﮥ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮏ ﻓﻠﺴﻔﯽ»

تصاویر

رئیس کنفرانس : دکتر بهزاد برکت عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
013-33690521
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت فرهنگی و اجتماعی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.