درباره پژوهشکده


اساسنامه پژوهشكده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

 

 پیش در آمد

انسان امروز با گذار از مراحل گوناگون تاریخ تفکر خویش به میزان قابل توجهی به شناخت نیروها وپدیده های طبیعی نایل شده وقوای طبیعی  را مهار کرده است لیکن هنوز به شناخت کامل نیروها وقوای مربوط به انسان وقانون مندی های حاکم بر تاریخ انسان وجامعه قادر نگردیده اسنت . پروفسور روژه باسیته انسان شناس فرهنگی معاصردرلزوم تاسیس سازمانی که کارش صرفا تحقیقات علمی در زمینه های علوم انسانی باشد، چنین می گوید:

انسان عصر نوین توانسته است قوای طبیعت را تحت سلطه خویش در آورد اما همین انسان هنوز قادر نیست قوای حاکم بر اجتماعات بشر را تحت سیطره کامل خود در آورد .

از آنجا که همه جوامع انسانی علاوه بر مشترکات وجودی به لحاظ موقعیت های اقلیمی ، جغرافیایی ، فرهنگی وکنش های تربیتی وروانی دارای خصوصیات متفاوت می باشند ، از این رو تا سیس پژوهشکده گیلان شناسی در راستای شناخت وبررسی دقیق این خصوصیات وتمایزات در پرتو تحقیقات مشترک علوم انسانی نقطه عطفی در راستای پژوهشهای علوم انسانی تشخیص داده شده است . تاسیس این پژوهشکده گام مثبتی است در همیاری سیاست گزاران وطراحان برنامه های مختلف توسعه ای کشور وبالاخص استان گیلان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی .

 

 

 

   ماده ۱ كليات

 

به منظورتحقق بخشي ازوظائف پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري ونيزكمك به رفع  مسائل ونيازهاي پژوهشي كشور درزمينه علوم انسانی، پژوهشكده گیلان شناسی وابسته به دانشگاه گیلان كه دراين اساسنامه به اختصار«پژوهشكده» خوانده ميشود تأسيس  مي گردد.

 

پژوهشكده گیلان شناسی موسسه اي است علمي– پژوهشي که  وابسته به دانشگاه گیلان  (معاونت پژوهشي و فناوری) می باشد.

 

 ماده ۲- اهداف

 

هدف کلی پژوهشکده شناخت مقولات اساسی علوم انسانی اقوام گیلان در سه جامعه شهری ، روستایی وکوچ نشین می باشد که تحت نام فرهنگ متفاوت قومی از قوم دیگر مطرح می شود. علومی که در ارتباط با فرهنگ مطرح می شوند متنوع بوده وبه  بررسی عمیق نیاز دارند وپژوهش این مقولات روش مخصوص خود را می طلبد که انسان شناسان آن را تحقیقات بین المعارف  interdiciplenares  research   نامیده اند . این علوم عبارتند از :

باستان شناسی ، جغرافیای انسانی ، تاریخ ، زبان شناسی ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی و انسان شناسی فرهنگی که هر یک از این ها دارای اهداف کلی وجزئی بوده که با طرح مباحث اساسی وعهده دار شدن تحقیقات بنیادی وکاربردی می تواند سیما وماهیت کلی وجزئی شهری وروستائی وکوچ نشین را ترسیم کرد وآنگاه به تهیه شناسنامه فرهنگی واجتماعی استان به طور کلی وشهرها وروستاهای متنوع به نحو جزئی اقدام نمود .

 

 

 

ماده ۳ وظائف

 

۱-انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي وتوسعه اي در زمينه علوم انسانی در حوزه مطالعات گیلان شناسی.

۲-انجام خدمات مشاوره علمي– تحقيقاتي درارتباط بابرنامه هاي تحقيقاتي موردنظر.

۳- بررسي وشناسائي نيازهاي گوناگون برنامه هاي تحقيقاتي موردنظر در  زمينه هاي مختلف علمي–تحقيقاتي وبهره گيري مطلوب ازامكانات موجود درجهت برنامه ريزي طرح هاي تحقيقاتي مرتبط ومتناسب بانيازها.

۴-انجام فعاليتهاي ضروري درجهت بكارگيري نتايج تحقيقات در اجرا.

۵-  فراهم آوردن امكانات لازم ومتناسب بابرنامه هاوطرح هاي تحقيقاتي مربوطه.

۶- بررسي وشناسائي ورفع نيازهاي تحقيقاتي بخش هاي توليدي، خدماتي واجرائي.

۷-  ايجادارتباط فعال وسازنده باسايرموسسات وجوامع علمي وپژوهشي درداخل وخارج ازطريق‌برگزاري گردهمائي هاي علمي، مبادله محقق ويا اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هرچه بيشتربه علوم وتكنولوژي جديد درزمينه هاي مرتبط بااهداف  وسياست هاي پژوهشكده.

۸- ايجادارتباط مطلوب وهماهنگ بانيروهاي ذيصلاح متخصص ومبتكردرمراكزعلمي وپژوهشي كشور وفراهم آوردن امكانات لازم درجهت تحقق اهداف پژوهشكده.

۹ – بهره گيري ازآخرين نتايج تحقيقات وپيشرفت هاي علمي دركليه مراحل پژوهشي به منظورتوسعه علمي، اقتصادي واجتماعي درجهت توسعه اهداف برنامه هاي تحقيقاتي.

۱۰- مديريت سازماني برمراكزتحقيقاتي گیلان شناسی درراستاي تقويت سازمان يافته ارتباط بين مراكز.

۱۱- طراحي واجراي تحقيقات بين رشته اي درشاخه هاي مختلف علوم انسانی.

۱۲- تقويت ارتباط بين محققين علوم انسانی  راه اندازي نشريه پژوهشي، سمينار، كارگاه وشبكه رايانه اي).

۱۳- راه اندازي بخش پژوهش هاي دانشجوئي گیلان شناسی درجهت ارتقاء خلاقيت دانشجويان، شناسائي استعدادهاي درخشان درپژوهش وكمك به پژوهشي نمودن آموزش.

۱۴- طراحي وراه اندازي دوره هاي کارشناسی ارشد و دكتراي تخصصي  بين رشته اي مبتني برپژوهش در زمينه هاي علمي مراكزتحقيقاتي وابسته.

 

 

 

ماده ۴- اركان

 

اركان پژوهشكده عبارتنداز :

 

الف : رئيس پژوهشكده

ب  : شوراي پژوهشي

ج : گروه های پژوهشي

 

 

الف : رئيس پژوهشكده

 

۱- نحوه انتخاب

رئيس پژوهشكده ازبين اعضاء هيات علمي رشته هاي علوم انسانی با حداقل مرتبه استادياري ، به پيشنهادمعاون پژوهشي دانشگاه وحكم رئيس دانشگاه منصوب مي شود.

 

۲- وظائف رئيس پژوهشكده

 

    ۱-۲ : اداره وهدايت پژوهشكده براي انجام هرچه بهترامورمربوط درچارچوب اساسنامه وضوابط موجود.

    ۲-۲ : معرفي روسا ومعاونان ومدیران گروه های  پژوهشکده به معاون پژوهشي دانشگاه جهت صدوراحكام.

۳-۲ : امضاي قراردادها واسنادمالي واداري پژوهشكده درچارچوب ضوابط ومقررات موجود.

    ۴-۲ : تهيه وتنظيم بودجه سالانه .

    ۵-۲ : نظارت برحسن اجراي طرح هاي تحقيقاتي وبررسي گزارش هاي مراكزتحقيقاتي تابعه .

    ۶-۲: تهيه وپيشنهادطرح تشكيلاتي وآئين نامه هاي داخلي پژوهشكده جهت تاييدبه مراجع ذيصلاح .

 

ب : شوراي پژوهشي

 

درپژوهشكده گیلان شناسی، شورايي به شرح ذيل تشكيل مي شود:

 

۱-     معاون پژوهشي دانشگاه يانماينده وي.

۲-     رئيس پژوهشكده.

۳-     معاون پژوهشی

۴-    مدیران گروه های پژوهشی

 

 تبصره: اعضاء  شورابه پيشنهاد رئيس پژوهشكده وباحكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت دوسال منصوب مي شوند.

   وظائف شوراي پژوهشي

 

۱- تصويب طرحهاي پژوهشي.

۲- نظارت بركيفيت وحسن اجراي طرح هاي پژوهشي.

۳- تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت پژوهشكده و ارائه به  هيأت رئيسه دانشگاه براي تصويب نهائي.

۴- تصويب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت مراكزتحقيقاتي تابعه.

۵ – تاييدصلاحيت علمي اعضاء هيات علمي پژوهشي.

۶- بررسي وتصويب دوره هاي آموزشي وپژوهشي وسمينارهاي علمي طبق ضوابط ومقررات.

۷- تعيين خط مشي گروه های پژوهشی براي ارتباط علمي باسايرمراكزآموزشي– پژوهشي داخل وخارج طبق ضوابط ومقررات .

۸- نظارت بر انتشارمجله تخصصی با درجه اعتبار علمی وپژوهشی پژوهشکده

 

  ج :گروه های پژوهشي

 

پژوهشكده داراي ۳ گروه پژوهشی  و  متولی یک گروه آموزشی به شرح زير مي باشد:

 

۱-    گروه پژوهشی علوم اجتماعی

۲-    گروه پژوهشی باستانشناسی وتاریخ تمدن ایران واسلام

  • گروه پژوهشی فرهنگ ، واژگان گیل ودیلم

 

-گروه آموزشی ایران شناسی در مقطع کارشناسی ارشد با سه گرایش

 

هر گروه داراي يك نفر مدیر است كه از بين اعضاي هيأت علمي در زمينه مربوطه با پيشنهاد رئيس پژوهشكده و حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت ۲ سال منصوب مي گردد.

 

ماده ۵  سایر مقررات:

 

۱- ۵  پژهشکده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ورئس آن نماینده قانونی تام الاختیار در کلیه امور پژوهشکده می باشد.

۲-۵    پزوهشکده از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تاسیس وتشکیل شده است.

۳ -۵  پژوهشكده زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه اداره مي شود.

۴- ۵  پژوهشكده از نظر مالي وابسته به دانشگاه ودارای اسقلال است

۵ -۵ انحلال پژوهشكده با پيشنهاد شوراي پژوهشي پژوهشكده و تصويب هيأت رئيسه دانشگاه امكان پذير مي باشد.

۶- ۵ درصورت انحلال، كليه اموال و دارايي هاي منقول وغيرمنقول پژوهشكده جزء اموال دانشگاه گیلان مي باشد.

۷–۵ هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي پژوهشي پژوهشكده و تصويب هيأت رئيسه دانشگاه امكان پذير است .

۸-۵از درآمد پژوهشكده، برابر ضوابط هزينه بالاسري به دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

 

  ماده ۶  بودجه و منابع مالي پژوهشكده

 

۱-۶- تأمين اعتبار مورد نياز پژوهشكده با رعايت تشريفات قانوني از محل برنامه تحقیقات  دانشگاه وسرانه آموزش وفرهنگی و…

۲-۶- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به مؤسسات و سازمان ها.

۳-۶- درآمدهاي حاصل از اجراي طرح ها وپروژه هاي پژوهشي، آموزشي، مشاوره اي و خدماتي.

۴-۶- كمك هاي نقدي و غيرنقدي افراد حقيقي وحقوقي.

۵-۶- درآمدهاي حاصل از برگزاري دوره هاي آموزشي وكارگاه ها.

 

تبصره ۱– هزينه هاي پرسنلي وغيرپرسنلي پژوهشكده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت است.

تبصره ۲– اداره امور اداري ومالي پژوهشكده براساس نمودار تشكيلاتي مصوب، مطابق با آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي دانشگاه گیلان خواهد بود.

 

سایر فعالیت ها

پژوهشكده گیلان شناسی درراستاي انجام وظائف مذكور ضمن دستيابي به امكانات وخدمات موردنياز درصدداجراي برنامه هاي ذيل خواهد بود:

 

۱- تکمیل وتجهیز  كتابخانه پژوهشكده كه داراي :

– ارتباط الكترونيكي بين كتابخانه اي فعال باشد.

– نشريات معتبرعلوم انسانی  را دربرداشته باشد.

– كليه پژوهشهاي كاربردي درايران را به عنوان يك بانك اطلاعات پژوهشي دربرداشته باشد.

۲- راه اندازي يك نشريه علمي- پژوهشي تخصصی در حوزه مطالعات گیلان شناسی

۳- برگزاری همايش ملي كاربردي نمودن پژوهشهاي علوم انسانی درايران.

۴- راه اندازي آزمايشگاه رايانه پژوهشكده مجهز به نرم افزارهاي موجود درعلوم انسانی جهت اهداف آموزشي–پژوهشي.

۵- جذب اعضاء هيئت علمي پژوهشي كارآمد در زمينه هاي تخصصی گروه های فعال

۶-جذب و بكارگيري نیروی انسانی و کارشناسان مورد نیاز ،

۷- راه اندازي مركزمشاوره هاي پژوهشي

۸- پيشنهادسفرهاي علمي كوتاه مدت اعضاء هيئت علمي پژوهشي پژوهشكده جهت شركت فعال در كارگاههاي پژوهشي مراكزو پژوهشكده هاي خارج ازكشور با هدف ارتقاء سطح علمي وايجاد ارتباط جهت فعاليت مشترك درسطح بين الملل.

۹-ايجاديك بانك اطلاعاتي براساس GIS ازويژگي هاي جمعيتي-اجتماعي واقتصادي استان گیلان كه مي تواند يك منبع اطلاعاتي براي پژوهشهاي دانشگاهي وكسب درآمدجهت دانشگاه باشد.

۱۱- راه اندازي بخش پژوهش هاي دانشجوئي گیلان شناسی درجهت ارتقاء خلاقيت دانشجويان، شناسائي استعدادهاي درخشان درپژوهش و كمك به پژوهشي نمودن آموزش.

 

تماس با ما
33430002
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، سلیمانداراب
پژوهشکده گیلانشناسی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.