اساس کسب و کار

باور عمومی اين است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادی است، در حالی که اين امر، واقعيت ندارد. آرويک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمی کند، تنها هدف کسب و کار هم، کسب سود نيست. بنابراين، کسب و کارها هم دارای اهداف اقتصادی اند و هم اهداف اجتماعی اند.

با توجه به تعاريف کسب و کار، ويژگی های کسب و کار، عبارتند از:

  1. فروش يا انتقال کالها و خدمات برای کسب ارزش؛
  2. معامله ی کالها و خدمات؛
  3. تکرار معاملت؛
  4. انگيزه ی سود )مهم ترين و قدرتمندترين محرک اداره ی امور کسب و کار(؛
  5. فعاليت توأم با ريسک. کسب و کار، هميشه بر آينده متمرکز است و عدم اطمينان، ويژگی آينده است. از اين رو، همواره کسب و کار، توأم با ريسک است.
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.