اولويت هاي پژوهشي سازمان زندانها سال ۱۳۹۵

فهرست اولويت هاي پژوهشي سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي كشور از ابتداي سال ۱۳۹۵

مهلت ارسال پروپوزال تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ مي باشد.

اولويت هاي پژوهشي در ۶ محور ارايه شده كه هر يك شامل ۶ تا ۱۲ موضوع در مجموع ۶۰ موضوع مي باشد. لازم به ذكر است ترتيب فهرست بندي محورها بيانگر اولويت موضوعي آنها نيست و تاكيد ميشود فهرست زير شامل موضوعات كلي مورد نياز سازمان ميباشد و محققان و واحدهاي تخصصي و اجرايي بر اساس موضوعات ، امكان استخراج عناوين تحقيقاتي اختصاصي تري را خواهند داشت و ملزم به ارائه موضوعات به جاي عنوان پژوهش نيستند.

محور اول مربوط به كارگروه استانهاي، گيلان، آذربايجان شرقي،زنجان و اردبيل مي باشد.بديهي است، در صورت مشابه بود عناوين پژوهشي، اولويت با استاني خواهد بود كه پروپوزال قويتري(از جهت تيم،محتوا، رزومهپژوهشگران و غيره) تهيه نمايد.همچنين استانهاي فوق مي توانند در ساير محورها نيز فعاليت نمايند.

محور اول : حقوقي و قضايي

  • فرا تحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون عوامل موثر بر بازگشت به زندان
  • مطالعه تطبيقي در استان ها پيرامون بازگشت به زندان
  • موانع و مواهب اجراي طرح طبقه بندي كامل زندانيان
  • مطالعات جرم شناسي در جهت كاهش جمعيت كيفري
  • بررسي مولفه هاي قربانيان جرايم
  • شيوه هاي حمايت از محكومان زن در فرآيند كيفري اجراي مجازات حبس در ايران
  • شناخت جرايم نو پديد و تغيير الگوي گرايش هاي مجرمانه
  • اثر حبس بر ساختار خانواده زندانيان و راهكارهاي كاهش آسيب
  • كار آمدي ها و نا كارآمدي هاي نظام زندان در پيشگيري از جرايم مرتبط با مواد
  • پايش و ارزشيابي برنامه هاي حوزه قضايي و اجراي احكام

محور دوم :اصلاحي و تربيتي

۲٫۱ فرا تحليل مطالعات انجام گرفته پيرامون برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اجرا شده در زندان

۲٫۲  نياز سنجي آموزشي زندانيان

۲٫۳  بررسي الگو هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف موجود و ارائه الگوي مطلوب

۲٫۴  تعيين ميزان اثر بخشي آموزشهاي رسمي و غير رسمي زندانيان

۲٫۵  مطالعات تطبيقي برنامه هاي  آموزشي و اصلاحي زندانيان با استاندارد هاي ملي و بين المللي

۲٫۶  ميزان تاثير مشاركت زندانيان در برنامه هاي ديني و مذهبي و كاهش جرايم و تخلفات داخل زندان

۲٫۷  ميزان تاثير مشاركت زندانيان در برنامه هاي ورزشي و ارتقاي كيفيت زندگي

۲٫۸  شناخت محدوديت هاي توسعه ورزش در بين زندانيان با نظربه نياز زندانيان

۲٫۹  تغير الگوهاي رفتاري زندانيان بعد از مشاركت در برنامه هاي هنري زندان

۲٫۱۰  شناخت زمينه هاي استفاده از تخصص و توانايي هاي زندانيان به منظور توانمند سازي

۲٫۱۱  ارزيابي عملكرد اشتغال وحرفه آموزي در زندانها و راهكارهاي ارتقاء

۲٫۱۲  شناخت امكان ها و زمينه هاي اشتغال درآمد زا درون زندان براي زندانيان

۲٫۱۳  پايش وارزشيابي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي سازمان

                                                         محورسوم:سلامت جسم و روان

۳٫۱  آسيب شناسي فعاليت هاي مراكزمشاوره و روان درماني در زندان هاي كشور‌‌ و ارائه راهكارهاي اصلاحي

۳٫۲  آسيب شناسي وضع موجود خدمات بهداشتي و ارائه مدل مطلوب براي بهداشت وسلامت زنانيان

۳٫۳  شاخص هاي بهداشتي و درماني زندان در شرايط موجود (اعم از فضا، تعداد زندانيان، تعداد كاركنان اعم ازپزشكان،پرستاران،بهياران و…)ومقايسه ان با استانداردهاي ملي و جهاني

۳٫۴  ارزيابي وضعيت اجراي ايمني و بهداشت كار زندانيان شاغل در زندان

۳٫۵  مقايسه مدل ها و روش هاي درمان اعتياد در زندان ها وارائه مدل بهينه

۳٫۶  پايش و ارزشيابي برنامه هاي سلامت روان زندان

۳٫۷  پايش و ارزشيابي برنامه هاي پيشگيري و درمان اعتياد در زندان

۳٫۸  پايش و ارزشيابي برنامه هاي بهداشت و پيشگيري از بيماري ها در زندان

۳٫۹  پايش ارزشيابي برنامه هاي درمان وتوانبخشي در زندان

                                  محور چهارم:مديريت و زندان

۴٫۱   اجراي آزمايشي روش هاي نو و غير كلاسيك در آموزش كاركنان

۴٫۲  برسي دانش،نگرش و عملكرد كاركنان  مبتني بر آموزش هاي ضمن خدمت

۴٫۳  ارزيابي وضع موجود بهداشت رواني پرسنل زندان و زمينه هاي آسيب زا:ارائه مطلوب كاري با نظر به شاخص هاي بهداشت روان براي پرسنل زندان

۴٫۴  ميزان تاثير ارتقاء، رضايتمندي و كارآيي كاركنان باشركت در برنامه هاي ورزشي

۴٫۵  فرا تحليل پژوهشهاي پيشين در زمينه آسيب هاي شغلي كاركنان زندان

۴٫۶  شناخت شاخص هاي موجود در مورد فضا،امكانات و رضايت شغلي پرسنل زندان ومقايسه آن با استاندارد هاي ملي و جهاني

۴٫۷  امنيت شبكه هاي اطلاعاتي الكترونيكي زندان و راهكارهاي  ارتقاي آن (آسيب شناسي وضع موجود و ارائه الگوي بهينه)

۴٫۸  ارائه الگوي مديريت بحران در زندان (حوادث،شورش،حريقو…)

۴٫۹  مطالعه تطبيقي شرح وظايف و عملكرد در رده هاي شغلي زندانباني

۴٫۱۰  ارزيابي اقتصادي و اجتماعي كار گاه هاي توليدي زندان

۴٫۱۱  پايش و ارزشيابي اجراي پرژه هاي عمراني در سازمان

۴٫۱۲  پايش و ارزشيابي بهره برداري از تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي در سازمان

۴٫۱۳  اثرات كاربرد تكنولوژي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در زندانباني(زندانباني الكترونيك)

                                  محور پنجم:خانواده و اجتماع

۵٫۱  نقش حمايت و مراقبت بعد از ترخيص در عدم بازگشت به زندان

۵٫۲  شناخت بسترهاي طرد اجتماعي زندانيان و خانواده آنان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

۵٫۳  ميزان اثر مكانيسم هاي كنترل خانوادگي بر عدم بازگشت مجدد به زندان

۵٫۴ آسيب شناسي چرخه هاي حمايتي پيرامون خدماتي كه به زندانيان و خانواده هاي آنان ارائه مي گردد

۵٫۵  گونه شناسي آسيبهاي مربوط به خانواده  هاي افراد شاغل در زندان و راهكارهاي پيشگيري

۵٫۶  پايش و ارزشيابي برنامه هاي حمايت از زندانيان خانواده هاي آنان در سازمان

محور ششم:هنجار شكني هاي درون زندان

۶٫۱  سنخ شناسي و علل رفتارهاي هنجارشكنانه زندانيان و راهكارهاي مقابله با آن

۶٫۲  شناخت اثر زمينه هاي هويت يابي درون و بيرون از زندان بر بازگشت به زندان

۶٫۳  شناخت خرده فرهنگ هاي حاكم بر زندان و راهكارهاي بهره برداري يا مقابله با آنها

۶٫۴ شناخت زمينه هاي ورود مواد به درون زندان و ارائه الگوي مقابله با آن

۶٫۵  شناخت اثر زندان بر تغيير الگوهاي رفتاري و هنجار شكنانه زندانيان(دروني شدن ارزش هاي مجرمانه)

۶٫۶  زمينه هاي بروز خودزني زندانيان و راهكارهاي مقابله اي

۶٫۷  زمينه هاي اعتصاب زندانيان و راهكارهاي مقابله اي

۶٫۸  شناخت قدرت هاي غير رسمي حاكم بر زندان وزمينهاي آسيبزاي آن و راهكارهاي مقابله اي

۶٫۹  سنخ شناسي رفتارهاي آسيب زا و راهكارهاي پيشگيري از آن در بين سربازان وظيفه مشمول به خدمت در زندان ها

 

آدرس: رشت ميدان شهرداري جنب اداره گذرنامه مركز آموزش و پژوهش منطقه ۱۰ سازمان زندانهای کشور (گيلان)

شماره تماس و نمابر :۳۳۲۵۰۷۰۲

ضمناً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر و هماهنگي هاي لازم، با شماره همراه ۰۹۱۱۳۳۳۸۸۴۵  آقاي محمدتقي دُرّي تماس حاصل فرماييد.

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.