کارآفرینی زنان

در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشي در زمينه كسب و كار دارند. در سالهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي به اندازه كارهاي دولتي روند رو به رشدي را طي كرده است. مثلا در آمريكا، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۸، كارهايي كه توسط زنان اداره مي شود افزايش چشمگيري داشته است ۹.۱ ميليون كار اداره شده توسط زنان در آمريكا ۲۷.۵ ميليون نفر را بكار گرفته است و ۳.۶ تريليون دلار در اقتصاد آمريكا مشاركت دارد. با اين وجود زنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه مي شوند كه بتدريج بايد بر آنها غلبه كنند.

از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. طبق آمار ۱۳۷۵، تنها ۱/۱۲٪ زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات )۸/۴۵٪( و حدود ۷/۱۶٪ در بخش صنعت در گروه صنعت )ساخت(، اشتغال دارند. حدود ۷۱٪ شاغلان بخش خدمات در گروه هاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوق بگيران قرار دارند )۶۰٪( و تنها ۹/۰٪ شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري )۵۶٪( سكونت دارند و در گروه سني ۲۹ـ۲۵ سال هستند . فرايند كارآفريني زنان را مي توان ازابعاد متنوعي بررسي كرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.

بيشتر انگيزه ها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مدنظر است مي توان گفت ميان توانايي هاي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد.

به صراحت مي توان گفت كه عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهده دار است، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثراز عوامل محيطي است. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليت ها در امور متفاوت دارد.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.