مدیریت دانشکده
 

 

 

218

 

 

 

رئیس دانشکده:دکتر حسین صمیمی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : نظریه احتمال

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۱-۰۱۳

پست الکترونیک : amirzeinal@guilan.ac.ir

 

 

معاون آموزشی دانشکده:

دکتر محمد اکبری توتکابنی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی : ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک : tootkaboni@guilan.ac.ir

 

 

 

397

 

 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده:

دکتر منصور هاشمی براگوری

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی :ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک :  M_hashemi@guilan.ac.ir

 

 218  

مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر:

دکتر حسین صمیمی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : نظریه احتمال

تلفن : ۳۳۳۶۷۴۸۶-۰۱۳

پست الکترونیک : amirzeinal@guilan.ac.ir

215  

مدیر گروه ریاضی کاربردی:

دکتر مازیار صلاحی

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۸-۰۱۳

پست الکترونیک : salahim@guilan.ac.ir

 

135   

مدیر گروه ریاضی محض:

دکتر فرهاد درستکار

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۲-۰۱۳

پست الکترونیک : dorostkar@guilan.ac.ir

 453  

مدیر گروه علوم کامپیوتر:

دکتر حسین امینی خواه

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : ۳۳۳۶۷۲۹۵-۰۱۳

پست الکترونیک : aminikhah@guilan.ac.ir, hossein.aminikhah@gmail.com

 اسدی مدیر آموزش دانشکده:

خانم فاطمه اسدی دلیوندان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۶-۰۱۳

پست الکترونیک : 

تماس با ما
01333362201
رشت-خیابان نامجو
دانشکده علوم ریاضی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.