دانشگاه مهمترین مرکز تربیت مدیران آینده کشور است . مقام معظم رهبری
کارکنان معاونت – تلفن ها
دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری ۶۰۰۲ ۳۳۶۹۰۳۴۸
آقای دکتر آروند مدیر پژوهش وفناوری ۶۰۰۲ ۳۳۶۹۰۳۳۸
آقای امیدی رئیس دفتر و مدیر امور عمومی معاونت پژوهش و فناوری ۶۰۰۲ ۳۳۶۹۰۳۴۸
همکاران معاونت پژوهش و فناوری
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
خانم مرادی کارشناس مقالات ۶۱۰۴ ۳۳۶۹۰۳۸۷
خانم نصیرزاده کارشناس طرح های پژوهشی ۶۰۰۹ ۳۳۶۹۰۳۷۰
خانم خدایاری عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری ۶۰۲۰ ۳۳۶۹۰۲۵۳
خانم حیدری کارشناس امور مالی ۶۰۲۰ ۳۳۶۹۰۲۵۳
آقای بخشوده  متصدی دبیرخانه ۶۰۰۴ ۳۳۶۹۰۴۴۷
آقای شاد  انباردار ۶۰۲۱
آقای محمدزاده کارپرداز ۶۰۳۷ ۳۳۶۹۰۲۵۳
آقای شاکری نیا متصدی دفتر و راننده ۶۱۰۸ ۳۳۶۹۰۳۳۸
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکترمرادی مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه ۶۰۳۳ ۳۳۶۹۰۲۴۲
آقای دکتر طهماسبی سرپرست گروه ارتباط با صنعت ۶۰۳۳ ۳۳۶۹۰۲۴۲
آقای دکترحسینی مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه ۶۰۲۲ ۳۳۶۹۰۳۸۷
خانم اصغری کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه ۶۰۱۷ ۳۳۶۹۰۳۸۷
خانم کریم نژاد کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه ۶۰۱۷ ۳۳۶۹۰۳۸۷
آقای قاسمی کارشناس کارآفرینی و ارتباط باجامعه ۶۰۲۲ ۳۳۶۹۰۲۴۲
اداره چاپ و انتشارات
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
 آقای دکترعموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات ۶۰۴۳ ۳۳۶۹۰۲۴۵
خانم سبحانی کارشناس بررس کتب و نشریات ۶۱۰۷ ۳۳۶۹۰۳۷۰
خانم فره وشی   کارشناس کتب و اطلاع رسانی ۶۰۱۴ ۳۳۶۹۰۳۷۰
مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر حمید اوغلی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه ۶۰۱۶ ۳۳۶۹۰۴۴۵
آقای سدادی معاون مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه ۶۰۰۶ ۳۳۶۹۰۴۴۶
مرکز رشد واحدهای فناور
نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره دورنگار
آقای دکتر پیمان رئیس مرکز رشد واحدهای فناور ۳۳۳۴۱۹۵۱ ۳۳۳۴۱۹۵۹
خانم ملکشاهی کارشناس مرکز رشد ۳۳۳۴۱۹۶۰ ۳۳۳۴۱۹۵۹
کارگروه زیست فناوری و تعمیر، تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر شیرزادیان رئیس کارگروه زیست فناوری و دبیر کارگروه تعمیر، تجهیز ۶۰۱۹ ۳۳۶۹۰۴۵۱
آقای دکتر دلیر صفت کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها ۶۰۱۹ ۳۳۶۹۰۴۵۱
آقای دکتر قوتی عضو هیات علمی و کارشناس پژوهش و فناوری ۶۱۱۵
آقای مقدمی کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها ۶۰۱۹ ۳۳۶۹۰۴۵۱
پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر اسمعیلی رئیس پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ۶۱۰۶
آقای دکتر پنداشته عضو هیات علمی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر ۶۱۰۶
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت پژوهش و فناوری
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.