آزمایشگاه های گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی:

آزمایشگاه بیوشیمی:

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۸ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دكتر ریحانه سریری راه اندازی شد. در این آزمایشگاه آزمایشهای مربوط به جداسازی، تخلیص، شناسایی بیومولکولها و روشهای مولکولی انجام می گیرد.  این آزمایشگاه شامل دستگاه هایی مانند HPLC,FPLC,PCR، اولتراسونیک،سانتریفیوژ یخچال دار و اسپکتروفتومتر می باشد. ضمنا اتاق کشت سلول نیز در این آزمایشگاه توسط آقای دکتر حسین غفوری در سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است.

آزمایشگاه زیست‌شناسی دریا: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۱ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط آقای دكتر نادر شعبانی پور راه اندازی شد.
آزمایشگاه ژنتیک:

آزمایشگاه ژنتیک در سال ۱۳۹۰ در دانشکده علوم دانشگاه گیلان توسط خانم دکتر زیور صالحی راه‏ اندازی شد. در این آزمایشگاه،  دستگاه‏هایی مانند PCR,Gel Doc.، میکروفیوژ و چندین دستگاه دیگر موجود است. دستگاههای موجود برای آزمایشهای ژنتیکی و مولکولی کاربرد دارند.

آزمایشگاه تکوین جانوری: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۳ توسط آقای دكتر فرهاد مشایخی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی:

این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقایان دكتر منصور افشارمحمدیان و دکتر اکبر نورسته نیا در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه‏ اندازی شد زمینه های تحقیقاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود شامل: آنالیزهای آنزیمی، کشت جلبک، الکتروفورز و آنالیزهای رشد می باشد ضمنا این آزمایشگاه مجهز به فیتوترون نیز می باشد.

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقای دكتر شهریار سعیدی مهرورز در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد
آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری: این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۱ توسط آقای دكتر محمد حاصلی در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.
آزمایشگاه میکروب‌شناسی: این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ توسط آقای دكتر فاضل نجفی یاسوری در دانشکده علوم دانشگاه گیلان راه ‏اندازی شد.

 

تماس با ما
013-33343630-5
رشت خیابان نامجو. کد پستی: 4193833697
دانشکده علوم پایه
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.