امور مالی

* عامل مالی: 

در حال حاضر سرکار خانم ابراهیمی به عنوان عامل مالی دانشکده مشغول به کار می باشند. شرح وظایف این واحد عبارتند از:

– سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها ،سيستمها و خط مشی های مالی دانشکده در واحد حسابداری مالی

– کنترل و تاييد کليه اسناد حسابداری صادره

– کنترل وضعيت نقدينگی دانشکده  و اتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ اعتبارات  از دانشگاه

– نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهيه تراز آزمايشی ماهيانه

– نظارت بر اجرای صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آيين نامه مالی معاملاتی

– بررسی و تاييد اسناد حسابداری و ارائه تراز آزمايشی ماهانه

– بررسی و تاييد کليه پرداخت‌ها با توجه به آيين نامه‌ها ومجوزهای مربوطه

– نظارت بر بستن حسابهای پايان سال

– بررسی و تاييد اعلاميه بدهکار و بستانکار صادره توسط بانک

– اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگويی به آنان

– اتخاذ ترتيبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات دانشکده

-همکاری و تشريک مساعی با مديريت امورمالی در جهت بهبود روشها و سيستم های مالی

– پيشنهاد ايجاد، حذف يا تغيير در حسابهای مالی به مدير امور مالی

– نظارت بر نگهداری مناسب اسناد، دفاتر و مدارک و پرونده های مالی

-پیگیری و نظارت بر روند مالی دانشجویان

 

* امین اموال:

در حال حاضر جناب آقای پوریعقوب به عنوان امین اموال دانشکده مشغول به کار می باشند. وظایف این واحد عبارتند از:

– اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال دولتي.

– نگهداري دفاتر اموال .

– پلاك كوبي اموال خريداري شده هنگام تحويل به واحدهاي تابعه.

-دريافت حساب اموال.

– رسيدگي به حساب اموال واحدها.

– ارائه گزارشهاي لازم به منظور فراهم آوردن امكان اعمال نظارت مديرمالي.

– تنظيم صورت‌حساب‌ها و دفاتر اموال.

-تنظيم فرم هاي اموالي و ارسال آن به مراجع ذيربط.

-کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌اي.

-صدور پروانه خروج اموال با دستور مقامات مجاز دستگاه.

-تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن درکلیه اتاقها و واحدها .

-تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده .

-صدور حواله جابجایی اموال .

-کنترل و بازدید از اموال واحدها وتهیه گزارش دوره ای اموال

-تهیه لیست فرم رسید اموال به تفکیک طبقه

-ثبت اموال رسیده در دفتر اموال .

-تهیه لیست فرم فرستاده به تفکیک طبقه .

-گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی

– مکاتبات مرتبط .

-مکاتبات و پیگیری بخشنامه های مرتبط.

– ثبت مشخصات کامل اموال و دارايي ها در دفتر نرم افزار  بصورت شماره هاي  سريالي ( برچسب اموال ) و نصب بر روي دارايي.

-بازديد دوره اي از اموال واحد به منظور  اطمينان از نگهداري درست و مناسب از دارايي.

– تحويل دارايي به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحولات دارايي.

– گزارش دوره اي اموال موجود و پيشنهاد در مورد اموال مورد نياز آتي.

تماس با ما
013-33343630-5
رشت خیابان نامجو. کد پستی: 4193833697
دانشکده علوم پایه
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.