تلفن کارکنان معاونت

دفتر معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم
دکتر افراخته معاون دانشجویی ۲۰۳۰

۳۳۶۹۰۰۳۳

۳۳۶۹۰۰۳۴

دکتر فرحبخش مدیر امور دانشجویی
خانم عظیمی کارشناس دفتر معاونت
خانم حقی کارشناس دفتر معاونت

اداره تغذیه

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم
خانم محروسی رییس اداره تغذیه ۲۱۶۳ ۳۳۶۹۰۲۵۴
آقای ابراهیمی مسئول سلف مرکزی ۵۱۴۲ ۳۳۶۹۰۴۵۲
آقای صرفه جو مسئول سلف علوم پایه ۳۳۳۶۷۰۶
آقای علی نژاد مسئول سلف تربیت بدنی ۳۳۶۹۰۱۰۲
آقای اسلامی مسئول سلف تربیت بدنی ۳۳۶۹۰۱۰۲

اداره رفاه

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم
آقای مسچیان رییس اداره رفاه ۲۱۰۸ ۳۳۶۹۰۳۱۶
خانم رستگار کارشناس تسویه حساب ۲۱۰۷
خانم حسین پور کارشناس وام دانشجویی ۲۱۱۰
خانم دباغی کارشناس سند وام ۲۱۰۹
آقای سلیمی کارشناس وام دانشجویی ۲۰۸۲

اداره خوابگاه

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم
آقای تائب رییس اداره خوابگاه ۲۰۳۴ ۳۳۶۹۰۵۲۶
آقای نصراله زاده کارشناس اداره خوابگاه ۲۰۲۲
خانم خادم پیر کارشناس اداره خوابگاه ۲۰۲۴
آقای علی پور مسئول خوابگاه میرزاکوچک ۶۰۹۰
آقای پروهان کمک مسئول خوابگاه میراکوچک ۶۰۶۳
آقای یوسفی مسئول اسکان مهمانسرا ۲۱۶۰ ۳۳۶۹۰۶۷۱
خانم شریفی خوابگاه بنت الهدی – خوابگاه خواهران ۳۳۶۹۰۸۱۲
خانم آهار خوابگاه انصاری – خوابگاه خواهران

۳۳۳۶۹۳۶۰

۳۳۳۶۴۷۱۰

۳۳۳۶۹۰۱۷

خانم مهرگان خوابگاه کریمی – خوابگاه خواهران ۳۳۳۲۰۰۷۴
آقای علی پور خوابگاه میرزاکوچک – خوابگاه پسران ۳۳۶۹۰۴۶۰

درمانگاه و مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگی پست سازمانی داخلی مستقیم
خانم دکتر نعیمی پزشک عمومی ۵۱۱۳
خانم دکتر کاظمی رییس مرکز درمان ۵۱۵۸
خانم صادقی نژاد بخش پرستاری ۵۱۳۸
خانم حسینی
خانم پوررحمت
خانم مردآزاد پذیرش درمانگاه ۵۱۰۲
خانم مجاوری واحد دندانپزشکی ۵۱۰۱
خانم صمدی رییس مرکز مشاوره ۵۱۰۹
خانم رشاد پذیرش مرکز مشاوره ۲۱۶۶
آقای قلی پور مشاور ۵۱۰۳
آقای عاشوری مشاور ۵۱۰۴
آقای دریای لعل مشاور ۵۱۳۲
تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.