درباره معاونت

وظايف و اختيارات معاونت دانشجويي:

 ابلاغ  کليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رييس دانشگاه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت برحسن اجراي آن.

 تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.

 ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رييس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر.

 پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه.

 – نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.

 برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي دانشگاه.

 – همکاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه

 اداره و نظارت بر حسن اجراي کليه امور دانشجويي دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي مربوط.

 – راه اندازي و مديريت فرايند مشاوره امور دانشجويي دانشگاه در زمينه هاي تحصيلي، رفاهي، سلامت.

 – نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان و برنامه هاي رفاهي آنان.

 برنامه ريزي  جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشجويان دانشگاه .

 رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رييس  دانشگاه.

 زمينه سازي جهت مشارکت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضيت دانشگاه.

 انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه

اسامي معاونين از ابتدا تا کنون به همراه زمان تصدي:

حوزه معاونت دانشجويي شامل اداره امور دانشجويي ، مركز بهداشت و درمان و مشاوره ، کميسيون موارد خاص و کميته انضباطي

مي باشد. از اهداف مهم اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. فراهم آوردن امكانات مطلوب رفاهي و معيشتي براي دانشجويان
  2. نظارت مستمر بر سلف سرويس ها و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت غذاي دانشجويان
  3. اعطاء وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي
  4. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه هاي دانشجويي براي ارتقاء كيفيت خدمات رفاهي
  5. فراهم نمودن خوابگاه هاي خودگردان جهت دانشجويان شبانه و سنواتي و نظارت بر عملكرد مسئولين اين خوابگاهها
  6. حفظ سلامت روحي  دانشجويان از طريق سرويس دهي مناسب مركز بهداشت و درمان و مشاوره
تماس با ما
013-33690274-8
سازمان مرکزی
معاونت دانشجویی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.