ارکان گزینش کشور

۱. رئیس‌جمهور،ریاست عالیه گزینش کشور را به عهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آن را به عهده دیگری بگذارد.

۲٫ هیئت عالی گزینش توسط رئیس‌جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و ازجمله وظایف آن ایجاد هیئت مرکزی گزینش در دستگاه‌های اجرائی، تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیئت‌ها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیئت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیئت عالی گزینش اداره می‌شود. دبیر، مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیئت عالی است.

۳٫ هیئت‌های مرکزی گزینش، مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و ازجمله وظایف این هیئت‌ها تجدیدنظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته‌ها و… می‌باشد امور اجرایی هیئت مرکزی توسط دبیرخانه این هیئت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد..

۴٫ هسته‌های گزینش،مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را بر عهده‌دارد. ازجمله وظایف هسته‌ها اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله از سوی هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش می‌باشد.