ضوابط حاکم بر گزینش

علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام، شامل صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به‌وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش (عمومی، انتخاب اصلح) نیز باشند.
ضوابط عمومی، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد.
از مصادیق ضوابط عمومی می‌توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، التزام عملی به احکــام اسلام (عمل به واجبات و اجتناب از محرمات)، اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی (مگر توبه ایشان احراز شود)، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و…) به‌عنوان اولویت اعمال می‌گردد. ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودین بودن) شرکت در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و…. را می‌توان نام برد.