ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح

ضوابط عمومی در مواردی که برای یک شغل یک متقاضی وجود داشته باشد و یا در موارد تبدیل وضعیت استخدامی و یا تمدید مدت اشتغال اعمال می‌شود.

ضوابط انتخاب اصلح هنگامی‌که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که برای تصدی یک شغل بیش از تعداد موردنیاز متقاضی وجود داشته باشد (مانند آزمون‌های استخدامی) از ضوابط انتخاب اصلح به‌عنوان ملاک عمل استفاده خواهد شد. البته باید توجه داشت که این ضوابط علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (صلاحیت علمی و توانایی جسمی و روانی) است که معمولاً در مراحل قبل یا بعد از گزینش توسط دستگاه استخدام‌کننده موردبررسی قرار می‌گیرد.

به‌جز آزمون‌های استخدامی در موارد استخدام در مشاغل خاص و نیز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می‌شود.

الف :ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی

  1. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. التزام عملی به احکام اسلام
  3. اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
  4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
  5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام‌شده و یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
  6. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
  7. عدم اعتیاد به مواد مخدر

تبصره ۱: در خصوص بند ۲ اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی ازنظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می‌باشند و درهرحال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.

ب : ضوابط انتخاب اصلح گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی

ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) به‌عنوان اولویت اعمال می‌گردد.

ازجمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودین بودن) شرکت در فعالیت‌های سیاسی: اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و… را می‌توان نام برد.

در خصوص ضوابط انتخاب اصلح نکات زیر قابل‌توجه است:

  1. همان‌طور که در بالا اشاره شد در مشاغل حساس حتی اگر محدودیت ظرفیت پذیرش وجود نداشته باشد ضوابط انتخاب اصلح اعمال خواهد شد.
  2. کارکنان قراردادی دانشگاه که در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند و در مرحله گزینش واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده نمی‌شوند، ولی واجد ضوابط عمومی تشخیص داده می‌شوند می‌توانند به‌صورت قراردادی ادامه خدمت دهند.