بستن
FA EN

مصوبات هیأت امنا

فایل موضوعی مصوبات هیأت امنا از سال 1383 الی 1400 (با قابلیت جستجو در واژگان کلیدی)

 

صورت جلسه هفتمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان (1400/4/21)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان (1400/2/19)

صورت جلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/12/10)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/11/7)

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/5/26)
صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان
(1398/12/6)

صورت جلسه سومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان98/1 (مورخ 1398/6/12)

صورت جلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۷/2 (مورخ 1397/12/12)

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۷/۱ (مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴)

صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۶/۲ (مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸)

پیوست اول

پیوست دوم

پیوست سوم

صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۶/۱ (مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸)

صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۵/۲ (مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)

صورت جلسه پنجمین نشست  از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۵/۱ (مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۴/۲ (مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶)

صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۴/۱ (مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰)

صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۳/۲ (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۳/۱ (مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷)

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۲/۲ (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۲/۱ (مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷)

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۱/۱ (مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۰/۲ (مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۰/۱ (مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۳ (مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۲ (مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۸)

صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۱ (مورخ ۱۳۸۹/۴/۲)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۸/۱ (مورخ ۱۳۸۸/۳/۳)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۷/۲ (مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۷/۱ (مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۳ (۱۳۸۶/۱۲/۲۵)

صورت جلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۲ (۱۳۸۶/۹/۱۲)

صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۱ (مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۵/۲ (مورخ ۱۳۸۵/۹/۸)

صورت جلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۵/۱ (مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹)

صورت جلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۴/۱ (مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹)

صورت جلسه دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۳/۲ (مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶)

صورت جلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۳/۱ (مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۰)