نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

معترضین به آراء گزینش می‌توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجدیدنظر (به ترتیب به هسته گزینش و هیئت مرکزی) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.
اعلام اعتراض می‌بایست صرفاً از طرف داوطلب و به‌صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به‌وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

* نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و امضاء.
* آدرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس.
* ارائه جهات، دلایل یا مستندات اعتراض با درج رأی یا آراء صادره در شکوائیه پس از تجدیدنظر دوم، معترضین به آراء تجدیدنظر می‌توانند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ رأی، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات موردبررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یک‌بار می‌توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
هسته و هیئت (در غیر از تجدیدنظر دوم) مکلف‌اند در رأی صادره، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند.
درصورتی‌که شکایت بعد از مهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب (به‌استثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد، هسته و هیئت فارغ از رسیدگی بوده و مورد به نحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.
در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیئت انجام خواهد شد. هیئت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب (در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. درهرحال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی‌باشد.
افشای محتوای پرونده‌ها به استناد ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مجاز نمی‌باشد لکن درصورتی‌که داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری به‌عنوان مطلع یا شـاهد به‌صورت همراه استفاده نمایـــد، بااطلاع قبلی هیئت، منعی نخواهد داشت، به‌هرحال هیچ‌یک از افراد حاضر در جلسه حق افشای محتویات پرونده را نخواهند داشت.
هسته‌ها و هیئت‌های گزینش موظف‌اند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح) را به‌صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.