بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارکنان گزینش

مهندس ناصر حمیدزاده مدیر هسته گزینش کارکنان

جواد فامیل زوارجلالی عضو هسته گزینش کارکنان

حمید تشویقی عضو هسته گزینش کارکنان

دکتر اصغر شکرگزار عضو هسته گزینش کارکنان

اکبر حاجی محمدی کارشناس هسته گزینش کارکنان

معصومه حق جو کارشناس هسته گزینش کارکنان