کارکنان گزینش

مجید تیره دست مدیر هسته گزینش کارکنان

دکتر اصغر شکرگزار عضو هسته گزینش کارکنان

معصومه حق جو کارشناس هسته گزینش کارکنان

بهروز کریمیان عضو هسته گزینش کارکنان