بستن
FA EN AR RU FR

کارکنان گزینش

مهندس ناصر حمیدزاده مدیر هسته گزینش کارکنان

جواد فامیل زوارجلالی عضو هسته گزینش کارکنان

حمید تشویقی عضو هسته گزینش کارکنان

دکتر اصغر شکرگزار عضو هسته گزینش کارکنان

اکبر حاجی محمدی کارشناس هسته گزینش کارکنان

معصومه حق جو کارشناس هسته گزینش کارکنان