بستن
FA EN AR RU FR CHI

آئین نامه داخلی هیأت امنا

آئین نامه داخلی هیأت امنا


آئین نامه داخلی هیأت امنا

در اجراي بند الف ماده 7 قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 شوراي عالي انقلاب فرهنگي آيين نامه داخلي هيات امناء به شرح ذيل مي باشد: ماده 1- جلسات عادي هيات امناء حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري بنا به تقاضاي هر يك از اعضاء و موافقت رئيس هيات تشكيل مي شود. ماده 2 – دستور جلسات را دبير هيات امناء از طريق دفتر هياتهاي امناء با تاييد رئيس هيات امناء تعيين خواهد كرد. تبصره: هر يك از اعضاي هيات امناء مي توانند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايند تا با رعايت اولويت در دستور كار قرار گيرد. ماده 3- دبير هيات دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پيشنهادها و مستندهاي مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل در جلسه ارسال مي نمايند. در موارد اضطراري كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد. ماده 4- جلسات هيات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با رياست وزير علوم، تحقيقات و فنآوري رسميت مي يابد و تصميمات با آراي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آراء، راي طرفي كه رئيس هيات امناء با آن هم راي بوده است مصوب تلقــي مي شود. ماده 5- خلاصه مصوبات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه آخرين صفحه صورتجلسه را كليه اعضاي هيات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هياتهاي امناء خواهد بود. تبصره 1: صورتجلسه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فنآوري توسط دفتر هياتهاي امناء براي اجرا ابلاغ مي گردد. تبصره 2: يك نسخه از مصوبات هيات امناء توسط دبير براي امضاء ارسال مي گردد. ماده 6- به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امناء كميسيوني تحت عنوان كميسيون دائمي هيات امناء طبق دستور العمل پيوست اين آيين نامه تشـــكيل مي شود. تبصره 1- كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي و ساختار تشكيلاتي و بررسي گزارش عملكرد سالانه و ساير موارد ارجاعي دانشگاه اقدام مي كند و نتيجه بررسي تصميمات به همراه گزارش توجيهي لازم از سوي دبير هيات امناء در دستور كار هيات امناء قرار خواهد گرفت. ماده 7 – اعضاي هيات امناء خود در جلسات شركت مي نمايند و چنانچه يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند با اعلام قبلي مراتب را كتباً به دبير هيات اطلاع مي دهد. تبصره 1: چنانچه امكان شركت وزير علوم، تحقيقات و فنآوري وجود نداشته باشد، نماينده تام الاختيار خود را براي شركت در جلسه معرفي خواهند نمود. تبصره 2: در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي بدون عذر موجه، از سوي رئيس هيات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير، با رئيس هيات امناء خواهد بود. اين آئين نامه در 7 ماده و 6 تبصره و يك پيوست در جلسه مورخ 20/8/83 هيات امناء به تصويب رسيد.

آدرس کوتاه :