بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعات ضروری دانشگاه

اطلاعات ضروری دانشگاه


شماره تماس کلیه واحدهای دانشگاه

صندوق پستی 416351841
کد پستی 4199613776

کد اقتصادی 411374648413
کد شناسه 14002703092
tfn کد 105504042423
شماره شناسایی مالکیت معنوی 4504071414138

آدرس کوتاه :