بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای دانشگاه

اعضای شورای دانشگاه


اعضای شورای دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر احمد رضی

رئیس دانشگاه ( رئیس شورا )

2

دکتر فرهاد شیرینی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

دکتر ضیالدین میرحسینی

معاون پژوهشی و فنآوری

4

دکتر علی باستی

معاون دانشجویی

5

دکتر فاطمه کریمی

معاون فرهنگی و اجتماعی

6

دکتر محمد رحیم رمضانیان

معاون اداری و مالی و مدیریت منابع

7

بابک توکلی

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی ( دبیر شورا )

8

دکتر میرمسعود سجادی

رئیس دانشکده منابع طبیعی

9

دکتر عبادا.. رستمی

رئیس دانشکده علوم انسانی

10

دکتر طاهر وحیدی

رئیس دانشکده معماری و هنر

11

دکتر حسین روحی

رئیس دانشکده علوم پایه

12

دکتر احمد عباسی

رئیس دانشکده علوم ریاضی

13

دکتر احد صحراگرد

رئیس دانشکده علوم کشاورزی

14

دکتر حمید محبی

رئیس دانشکده تربیت بدنی

15

دکتر ارسلان دمیرچی

رئیس پردیس دانشگاهی

16

دکتر ملک محمد رنجبر

رئیس دانشکده فنی

17

دکتر سعید کتابچی

نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

18

دکتر طاهری

مدیر دفتر گسترش آموزش

19

دکتر آقامعالی

نماینده شورای آموزشی

20

داود احمدی دستجردی

عضو شورا

21

دکتر محمدکاظم یوسف پور

عضو شورا

22

دکتر محمود مرادی

عضو شورا

23

دکتر فرید نجفی

عضو شورا

24

سهیلا صمدی

رئیس مرکز مشاوره

آدرس کوتاه :