بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای کمیسیون دائمی

اعضای کمیسیون دائمی


اعضای کمیسیون دائمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر احمد رضی

رئیس دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا

2

دکتر غلامرضا ظریفیان شفیعی

رئیس کمیسیون

3

دکتر سعید رضایی

نماینده دفتر هیأت امنا و هیأت های ممیزه

4

دکتر محمدرحیم رمضانیان

عضو کمیسیون دائمی

5

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

عضو کمیسیون دائمی

6

دکتر احمد دستجردی

عضو کمیسیون دائمی

7

دکتر مجتبی جانی پور

عضو کمیسیون دائمی

آدرس کوتاه :