بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دبیر کانون علمی- فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

انتخاب دبیر کانون علمی- فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه


انتخاب دبیر کانون علمی- فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

انتخابات اعضای کانون علمی- فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برای انتخاب شورای مرکزی کانون روز یکشنبه مورخ 98/3/12 برگزار گردید. این مراسم که با ضیافت افطاری همراه بود، دانشجویان پس از ضیافت افطاری نمایندگان خود را بر اساس آئین نامه علمی-فرهنگی ایثار انتخاب نمودند. پس از اتمام رآی گیری و شمارش آراء خانم فاطمه دلبر حساس دانشجوی رشته حقوق به عنوان دبیر کانون انتخاب شد. در پایان از زحمات و خدمات آقای یوسف نصرتی دبیر پیشین کانون با اهدای هدیه، تجلیل بعمل آمد.

آدرس کوتاه :