بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازديد وزير محترم علوم

بازديد وزير محترم علوم


بازديد وزير محترم علوم

حضور مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جمع دانشجويان و صرف نهار با دانشجويان
آدرس کوتاه :