بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تألیف کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


تألیف کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب «آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی» تالیف دکتر مهرعلی همتی نژاد عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران در 194 صفحه از سوی انتشارات طنین دانش منتشر شد.

آمار، شاخه ای از ریاضیات است که به شیوه های مختلف و با استفاده از اندازه گیری های کمی و کیفی، ویژگی هایی از عوامل مورد مطالعه را مشخص می کند. هدف از تالیف کتاب این است که دانشجویان بتوانند روش های آماری را در انجام تحقیقات به کار گیرند. روش های آماری به دانشجویان کمک می کند تا درباره جهان به شیوه احتمالی بیندیشند و همخوانی و ناهمخوانی اطراف خود را درک کنند. دانشجویان با استفاده از روش های آماری درجه اطمینان اظهارنظرشان در مورد رویدادها و مشاهده ها را کشف می کنند.

کتاب حاضر براساس تجارب مولفان تدوین گردیده است. مولفان در تدوین کتاب، به چند ویژگی عمده توجه داشته اند؛ سادگی در بیان مطالب آماری، تطبیق مطالب با سرفصل درس آمار توصیفی رشته علوم ورزشی و سایر رشته های علوم رفتاری، ویژگی اصلی کتاب که آن را از کتاب های موجود و مشابه متمایز می کند  پرداختن به کاربرد و تفسیر برون دادها در SPSS است که امروزه از ضروت های اساسی هر پژوهش رفتاری می باشد.

این کتاب در 9 فصل شامل: مقدمات و تعریف آمار، انواع متغیرها و مقیاس های اندازه گیری، توزیع فراوانی و تهیه جدول، رسم نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی، نمره های استاندار، همبستگی و بررسی روایی و پایانی آزمون منتشر شد.

آدرس کوتاه :