بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب جرم شناسی ورزش توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تألیف کتاب جرم شناسی ورزش توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


تألیف کتاب جرم شناسی ورزش توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

 کتاب جرم شناسی ورزش توسط دکتر محمد مهدی رحمتی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان، دکتر سعید کبیری و سیده معصومه شاد منفعت تألیف و به همت انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر شد.

در کتاب جرم­شناسی ورزش: کاربست تجربی مهمترین نظریه­ های جرم­شناسی در قلمرو ورزش، نگارندگان تلاش کرده ­اند ضمن معرفی الگوهای رایج جرم و رفتارهای انحرافی در قلمرو ورزش، نحوه به کارگیری تئوری­های مطرح جرم­شناسی در تبیین و پیشگیری از آنها را نیز تشریح نمایند. تحقیقات پیشین تنها به گستره ­ی محدودی از رفتارهای انحرافی، مانند خشونت هواداران در ورزشگاه توجه داشته­ اند و عدم توجه به الگوهای انحرافی مثل خشونت سایبری هواداران، مشارکت در شرط ­بندی­های غیرقانونی، مربیگری ضداجتماعی، خشونت تعمدی و ابزاری ورزشکاران، تقلب ورزشی، خشونت علیه بدن، تمرین بیش از حد، بازی با درد و مصدومیت سبب گردیده است که از یک سو دامنه شیوع این الگوهای انحرافی به دلیل فقدان برنامه پیشگیری افزایش یابد، و از سوی دیگر با افزایش مشارکت کنشگران ورزشی در رفتارهای کجروانه، زمینه بهنجار شدن این الگوهای انحرافی فراهم شود. پژوهش­های انجام شده در حوزه ورزش نشان می‌دهند، مصرف مواد نیروزای غیرقانونی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر حرفه ورزشی قلمداد می‌گردد، و بسیاری از ورزشکاران دوپینگ را به‌عنوان فعالیتی الزام­ آور برای دستیابی به موفقیت ورزشی قلمداد می‌کنند. در شهرهای شمالی کشور میزان مبادرت به شرط­ بندی­های غیرقانونی در بالاترین سطح قرار داشته و استمرار این روند با ظهور شرط ­بندی­های آنلاین به تشدید وضعیت مذکور انجامیده است. کلیه تئوری‌های مورد بحث در این کتاب از قابلیت تجربی بالایی برای تبیین رفتار کجروانه در قلمرو ورزشی برخوردارند. نادیده گرفتن کاربست تئوری‌های حوزه جرم­شناسی در قلمرو ورزش، سبب شده است پژوهشگران نتوانند با ارائه دلالت‌های سیاستی مناسب و کارآمد بر کاهش انحرافات و کجروی ورزشی تأثیر بگذارند.

 

آدرس کوتاه :