بستن
FA EN AR RU FR CHI

تألیف کتاب رهیافتی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

تألیف کتاب رهیافتی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


تألیف کتاب رهیافتی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب رهیافتی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر توسط دکتر محمدحسین اسماعیلی سنگری عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان تألیف و توسط انتشارات تدوین طرح نو رشت در 214 صفحه چاپ و نشر شده است.
هدف از تحریر این کتاب تبیین و تشریح روابط متقابل میان قدرت سیاسی، نیروهای دولتی و نیروهای اجتماعی بوده است. مباحث این کتاب تلاش دارد تا از منظر جامعه‌شناسی سیاسی روابط متقابل بین دولت و قدرت سیاسی و گروه‌ها و نیروهای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و عوامل ثبات یا تغییر در ایران را بازتاب دهد. این کتاب دارای چهار بحث علمی است. در فصل اول نشان می‌دهد چگونه حاکمان قاجاریه با فقدان ابزار استبداد بر ایران و ایرانیان حاکمیت اقتدارگرایانه و استبدادی نموده اند. در فصل دوم از منظری متفاوت و غیرمعهود، ظهور و صعود نظام پهلوی را بر اساس نظریه نظام جهان- مدرن (والرشتاین) بر اساس فرگشت‌های جهانی در دهه 1290. ش تحلیل نموده است. در فصل سوم نقش نُه نیرو و طبقه اجتماعی ایران را بر زندگی سیاسی بین سال‌های 1320 تا 1357. ش به تفکیک تشریح نموده است و نشان داده است که نیرو و طبقه‌ی: سرمایه‌دار، مدیران، خرده‌بورژوازی، کارگری، اشرافیت زمین‌دار، زراعی و دهقانی، روحانیت، ارتش، روشنفکران و اقوام و اقلیت‌های قومی؛ چگونه زندگیِ سیاسی داشته‌اند. فصل چهارم کتاب جایگاه و وضعیت حُکمروایی خوب را در نظام جمهوری اسلامی بر اساس شاخص‌های کلاس جهانی مورد بررسی قرار داده است. یافته بحث بیان می‌کند ایران حاضر بر اساس سه شاخص: ثبات سیاسی، چالش تمرکز قدرت و کیفیت قوانین؛ وضعیت ظرفیت‌مند و در حال تکوین و قابل پیشرفت دارد اما بر اساس سه شاخص: پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و کنترل فساد؛ دارای کارایی پایین بوده و مورد نقادی قرارگرفته است. کتاب در پایان با طراحی درس‌نامه‌هایی پایان می‌یابد.

آدرس کوتاه :