بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب "انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو" توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب "انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو" توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب "انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو" توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب "انتقال حرارت و جریان سیال در کانال های مینی و میکرو" توسط دکتر محمد کلته عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان و  دکتر عباس عباسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ترجمه و به همت مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسیده است.

جریان سیال و انتقال جرم و حرارت در کانال های مینی و میکرو در سیستم های طبیعی و صنعتی کاربرد گسترده ای دارد. از جمله این کاربردها می توان به انتقال حرارت و جرم در سیستم های زیستی مانند شش ها و کلیه ها و سیستم های صنعتی مانند مبدل های حرارتی، راکتور های هسته ای و... اشاره کرد.

بررسی های مختلف نشان داده است که با کوچک شدن ابعاد کانال جریان، بازبینی اعتبار نظریه های کلاسیک برای انتقال سیال، انرژی و جرم ضروری است. در این میان، مواردی مانند انحراف از فرض پیوستگی سیال، افزایش اثر نیروهایی مانند نیرو های الکتروسینتیک و همچنین عدم قطعیت های موجود در آزمایش ها نقش عمده ای در توجیه انحراف از نظریه های کلاسیک دارند. در کتاب حاضر، این مفاهیم به تفصیل بررسی شده است.

آدرس کوتاه :