بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب روان شناسی تغذیه توسط عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ترجمه کتاب روان شناسی تغذیه توسط عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


ترجمه کتاب روان شناسی تغذیه توسط عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب « روان شناسی تغذیه از رفتارهای سالم غذایی تا اختلالات تغذیه ای» نوشته جین آگدن توسط دکتر جواد مهربانی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران ترجمه شد.

این کتاب شامل ادبیات تحقیقی از رویکردهای مختلف شامل تغذیه، فیزیولوژی، روانشناسی و جامعه شناسی است؛ اما تمرکز اصلی کتاب بر بعد روانشناسی است. به ویژه این کتاب مسیرهای اصلی روانشناسی را در ابعاد شناختی، کلینیکی، جامعه شناسی، توسعه ای و سلامتی بررسی می کند. همچنین از ادبیات تحقیقی روان درمانی که اکثراً براساس تجارب کلینیکی است، استفاده شده است؛ بنابراین این کتاب «روانشناسی تغذیه» را به طور وسیع بررسی می کند و توضیح می دهد که چگونه از رویکردهای زیادی برای تجزیه و تحلیل این موضوع پیچیده و وسیع استفاده شده است.

این کتاب در 12 فصل شامل: مقدمه، رژیم غذایی سالم، انتخاب و مفهوم غذا، مفهوم اندازه، نارضایتی بدنی، رژیم گرفتن، چاقی، اختلالات تغذیه، درمان اختلالات تغذیه و مدل یکپارچه رژیم غذایی در سال 1398 منتشر شد.

آدرس کوتاه :