بستن
FA EN

تقدیر از دکتر شیرینی به عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری در هیات رئیسه دانشگاه گیلان

تقدیر از دکتر شیرینی به عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری در هیات رئیسه دانشگاه گیلان


تقدیر از دکتر شیرینی به عنوان عضو هیات علمی نمونه کشوری در هیات رئیسه دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :