بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره هیأت ممیزه

درباره هیأت ممیزه


درباره هیأت ممیزه

به منظور بررسى و تصويب تبديل وضعيت و ارتقاى اعضاى هيأت علمى و پذيرش داوطلبان ورود به كادر آموزشى رسمى دانشگاه، براساس ضوابط و مقرّرات و ارزيابى نحوه عملكرد اعضاى هيأت علمىبه لحاظ امور آموزشى و پژوهشى، هيأت مميّزه با تركيب رئيس دانشگاه، معاون آموزشى، معاون پژوهشى و تعداد ده تن از اعضاى هيأت علمى داراى مراتب استادى و دانشيارى، با پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد وزيرعلوم ، تحقيقات و فناوري ،تشكيل مى‏شود.

آدرس کوتاه :