بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستورالعمل های بهداشتی کوتاه برای پیشگیری از کرونا و پویش های اجتماعی

دستورالعمل های بهداشتی کوتاه برای پیشگیری از کرونا و پویش های اجتماعی


دستورالعمل های بهداشتی کوتاه برای پیشگیری از کرونا و پویش های اجتماعی

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاء به ویروس کوئید ۱۹ ( ترجمه کتاب مولف چینی) 

پویش«همه دانشگاهیان همه مردم» معاونت فرهنگی وزارت علوم

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس  در آرایشگاه ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در  اداره ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اصناف
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در رستوران ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام مسافرت

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای رانندگان تاکسی

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در محل خرید

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در پمپ بنزین

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در بانک

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای استفاده از عابر بانک

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در حمل و نقل عمومی

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای استفاده از وسایل شخصی

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس  در مهمانی

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای مراقبت از خود

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس  در ورود و خروج از منزل

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس  برای محاظت خود

اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کرونا

 

آدرس کوتاه :