بستن
FA EN AR RU FR

دومین جشنواره ملی ایثار برگزار می شود

دومین جشنواره ملی ایثار برگزار می شود

اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "دومین جشنواره ملی ایثار" را برگزار می کند: واجدین شرایط و علاقمندان می توانند پس از مطالعه دقیق و تکمیل فرم ها، موارد را حداکثر تا 6 دی ماه سال جاری به سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه پنجم مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر انعکاس دهند. شماره تماس:  33690902-013   دستورالعمل اجرایی فرم ارزشیابی تقاضانامه دانشجویان
آدرس کوتاه :