بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جشنواره ملی ایثار برگزار می شود

دومین جشنواره ملی ایثار برگزار می شود


دومین جشنواره ملی ایثار برگزار می شود

اداره کل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "دومین جشنواره ملی ایثار" را برگزار می کند: واجدین شرایط و علاقمندان می توانند پس از مطالعه دقیق و تکمیل فرم ها، موارد را حداکثر تا 6 دی ماه سال جاری به سازمان مرکزی دانشگاه- طبقه پنجم مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر انعکاس دهند. شماره تماس:  33690902-013   دستورالعمل اجرایی فرم ارزشیابی تقاضانامه دانشجویان
آدرس کوتاه :