بستن
FA EN

دومین همایش ملی آسیب‌شناسی ادبیات پایداری

دومین همایش ملی آسیب‌شناسی ادبیات پایداری


دومین همایش ملی آسیب‌شناسی ادبیات پایداری - 30 دی 1400

زمان برگزاری: 30 دی ماه سال 1400

وبسایت: http://paidari.guilan.ac.ir

دبیر علمی: دکتر محمود رنجبر

دبیر اجرایی: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد

اهداف برگزاری همایش:

  • آسیبهای روش شناختی در پژوهش های حوزه ادبیات پایداری
  • راهکارهای مناسب برای ارتقای کیفیت پژوهش ادبیات پایداری
  • بررسی ادبیّت متن در ادبیات جنگ/ دفاع مقدس
  • بررسی انواع گونههای ادبی در ادبیات جنگ/ دفاع مقدس
  • ادبیات جنگ/ دفاع مقدس و نقش آن در وحدت ملی
  • ادبیات جنگ/ دفاع مقدس در حوزه کودکان
  • ادبیات جنگ/ دفاع مقدس و موضوعات میان ‌رشته‌ای
  • کمک به نگارش مدخلهای دانشنامه دفاع مقدس
آدرس کوتاه :