بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی


رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- زبان و ادبیات فارسی2- زبان و ادبیات انگلیسی 3– زبان و ادبیات عرب4- زبان روسی5- علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی6- مدیریت صنعتی 7- مدیریت بازرگانی8- روان شناسی عمومی 9- حقوق 10- راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره11- علوم تربیتی­گرایش­مدیریت­و برنامه ریزی آموزشی12- علوم سیاسی 13– جغرافیا و برنامه ریزی شهری 14- الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث 15– علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری 16- حسابداری 17- مدیریت جهانگردی 1- زبان و ادبیات فارسی 2- علوم اجتماعی گرایش­ جامعه­ شناسی 3-روانشناسی­ عمومی 4- مدیریت صنعتی- گرایش تولید 5- مدیریت بازرگانی با گرایشهای (مالی - بازاریابی - مدیریت استراتژیک) 6- آموزش زبان انگلیسی 7- زبان و ادبیات انگلیسی 8- حقوق خصوصی 9- حقوق جزا و جرم شناسی 10- روابط بین الملل 11- جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایشهای (بهسازی و نوسازی شهری - برنامه ریزی مسکن) 12- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 13-زبان و ادبیات عرب 14- زبان شناسی همگانی 15- زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوان 16- مشاوره -مشاوره خانواده 17- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی( عقب مانده ذهنی) 18- زبان و ادبیات فارسی – نظریه و نقد ادبی

 
1- زبان و ادبیات فارسی 2- روابط بین الملل 3- مدیریت بازرگانی - سیاستگذاری 4- روانشناسی 5- جامعه شناسی – جامعه شناسی فرهنگی
 
آدرس کوتاه :