بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


رشته های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- علوم ورزشی با گرایشهای ( علوم انسانی ورزش - علوم زیستی ورزش) 2- مربیگری ورزشی3- تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایشهای( مدیریت ورزشی- فیزیولوژی ورزشی)

1- فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای (فیزیولوژی کاربردی - تغذیه و ورزش) 2- مدیریت ورزشی با گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی) 3- آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - گرایش حرکات اصلاحی

 

1- مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای و رویدادهای ورزشی 2- فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق 3- آسیب شناسی ورزشی - حرکات اصلاحی

 
آدرس کوتاه :