بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده علوم کشاورزی

رشته های دانشکده علوم کشاورزی


رشته های دانشکده علوم کشاورزی

رشته­ های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایشهای( زراعت- اصلاح نباتات )2- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 3- مهندسی کشاورزی- علوم دامی- 4- مهندسی کشاورزی- علوم خاک 5- علوم و مـهندسی آب6- مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی 7- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 8- مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی 9- علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)

1- مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات 2- مهندسی کشاورزی - زراعت 3- مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی با گرایشهای (میوه کاری - سبزی کاری - گیاهان زینتی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای) 4- مهندسی کشاورزی - علوم خاک با گرایشهای (شیمی و حاصلخیزی خاک - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک - فیزیک و حفاظت خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) 5- مدیریت منابع خاک با گرایشهای (فیزیک و حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی) 6- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک با گرایشهای (شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) 7- مهندسی کشاورزی - علوم دامی با گرایشهای (تغذیه دام - اصلاح نژاد دام -فیزیولوژی دام) 8- مهندسی­کشاورزی- حشره­شناسی­کشاورزی 9- مهندسی­کشاورزی - بیماری­شناسی­گیاهی 10-مهندسی­کشاورزی - بیوتکنولوژی­کشاورزی 11- مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی 12- مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی 13- مهندسی کشاورزی - سازه های آبی 14- مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب 15- مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر 16- مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز 1- علوم باغبانی با گرایشهای (میوه کاری - سبزی کاری - گیاهان زینتی) 2- حشره شناسی کشاورزی 3- بیماری شناسی گیاهی گرایشهای (قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی - ویروس شناسی­و بیماری­های ویروسی گیاهی) 4- اصلاح نژاد دام 5- تغذیه دام 6- زراعت 7- اصلاح­ نباتات 8- بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی 9- علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک

10- مدیریت منابع خاک با گرایشهای (حفاظت و منابع خاک – خاک، محیط و منابع اراضی – فیزیک و رابطه آب، خاک و گیاه)

 
آدرس کوتاه :