بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های دانشکده منابع طبیعی

رشته های دانشکده منابع طبیعی


رشته های دانشکده منابع طبیعی

رشته ­های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

1- مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 2- مهندسی منابع طبیعی - شیلات 3- مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست 4- مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

1- مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 2- مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 3- مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل 4- مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی 5- مهندسی منابع طبیعی -تکثیر و پرورش آبزیان 6- مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی 7- مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست با گرایشهای (زیستگاهها و نوع زیستی - ارزیابی و آمایش سرزمین - آلودگی محیط زیست)

 

1- علوم جنگل گرایشهای (جنگلداری - مهندسی جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل) 2- شیلات گرایشهای (عمل آوری فراوده های شیلاتی- تولید و بهره برداری- تکثیر و پرورش آبزیان- بوم شناسی آبزیان)

 
آدرس کوتاه :