بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های مرکز آموزش های الکترونیکی (مجازی)

رشته های مرکز آموزش های الکترونیکی (مجازی)


رشته های مرکز آموزش های الکترونیکی (مجازی)

رشته ­های کارشناسی

گرایش های ارشد

گرایش های دکتری

-----

1-زبان و ادبیات فارسی 2- آموزش زبان انگلیسی 3- ریاضی کاربردی 4- مهندسی برق - مخابرات سیستم 5- مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 6- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 7- مهندسی فناوری اطلاعات با گرایشهای (تجارت الکترونیک - شبکه های کامپیوتری) 8- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

------

 
آدرس کوتاه :