بستن
FA EN AR RU FR CHI

روسای قبلی دانشگاه

روسای قبلی دانشگاه


روسای قبلی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران ریاست

1

حسین سپاسگزاریان

26 اسفند 1353 تا 15 شهریور 1355

2

کوروش اقبال

27 شهریور 1355 تا بهمن 1357

4

پرویز البرز

4 تیر 1358 تا 30 خرداد 1359

5

اسدالله اسرایی

1 مرداد 1359 تا 10 مهر 1359

6

فتح الله مضطر زاده

15 مهر 1359 تا 23 بهمن 1359

7

محمد رضا غلامی

16 اسفند 1359 تا 16 شهریور 1362

8

نصرت الله ضرغام

17 شهریور 1362 تا 16 آذر 1367

9

اصغر ورسه ای

17 آذر 1367 تا 30 آبان 1374

10

عباس صاحبقدم لطفی 1 آذر 1374 تا 15 آذر 1376

11

داود احمدی دستجردی

16 آذر 1376 تا 7 بهمن 1384

12 عبدالله حاتم زاده

8 بهمن 1384 تا 19 آذر 1392

13

احمد رضی

20 آذر 1392 تا کنون

آدرس کوتاه :