بستن

سخنرانی پروفسور مارتی با موضوع فعالیت و همکاریهای علمی دو جانبه با دانشگاه های سوئیس

سخنرانی پروفسور مارتی با موضوع فعالیت و همکاریهای علمی دو جانبه با دانشگاه های سوئیس

سخنرانی علمی با موضوع فعالیت و همکاریهای علمی دو جانبه با دانشگاه های سوئیس

ارائه دهنده :

پروفسور پیتر مارتی

مدیر گروه توسعه مناطق روستایی

موسسه مطالعاتی علوم طبیعی دانشگاه  ZHAW زوریخ سوییس

 

یکشنبه 19 اسفند 1397

ساعت 10 ، تالار حکمت