بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف حقوقی

شرح وظایف حقوقی


شرح وظایف حقوقی

- تهيه و تنظيم دادخواست، لوايح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی ، کيفری ، ثبتی ، اداری و...با شرکت در جلسات دادرسی و رسيدگی به عنوان نماينده حقوقی دانشگاه در مراجع قضايی ، شبه قضايی و اداری با لحاظ صرفه و صلاح دانشگاه و انعکاس نتايج آن به مقام مافوق.

- بررسی شکلی و ماهوی و تطبيق کليه قراردادهای دانشگاه با قوانين و مقررات ، آيين نامه ها و بخشنامه های ابلاغی .

- نظارت بر انجام امور مربوط به پيمانها ،قراردادها و تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها ، لوايح قضايی ، مزايده ها و مناقصه ها و...

- بررسی و مطالعه مستمر در زمينه های حقوقی و جمع آموری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سريع به اطلاعات لازم.

- پيگيری مستندسازی اموال غير منقول دانشگاه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.

- انجام اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص تملک اراضی و ابنيه مورد نياز دانشگاه با کاربری آموزش عالی با همکاری مديريتهای ذيربط دانشگاه.

- اخذ تعهد ووثيقه ملکی از متعهدين معرفی شده توسط دانشگاه و وزارتخانه متبوع و ساير امور مربوط به آنها.

- پی گيری و اقدام در خصوص اجرای تعهدات مستنکفين از تعهد بورسيه های دانشگاه و وزارت متبوع از طريق واحد اجرای ثبت يا محاکم قضايی استان با ارجاع مقام مافوق و وزارتخانه متبوع.

- ارايه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمينه مسائل حقوقی .

-معاضدت قضايی از کارکنان محترم دانشگاه وفق قانون حمايت قضايی از کارکنان دولت مصوب 1376 در محاکم قضايی و مراجع قانونی .

- رسيدگی به شکايات و پاسخگويی به ارباب رجوع.

- انجام کليه اموری که توسط مقام مافوق در چهارچوب وظايف مربوطه محول می گردد.

آدرس کوتاه :