بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرکت بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد شرایط، در انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه

شرکت بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد شرایط، در انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه


شرکت بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد شرایط، در انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه

انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه در روزهای چهارشنبه 31 اردیبهشت و پنجشنبه 1 خردادماه به صورت الکترونیکی برگزار شد و بیش از هشتاد درصد از اعضای هیأت علمی واجد شرایط، رأی خود را ثبت کردند.

بر اساس اصلاحیه شیوه نامه انتخابات هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی، این آراء با تأیید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در اختیار رئیس دانشگاه قرار خواهد گرفت و ایشان به استناد آیین نامه ارتقاء، شیوه نامه یاد شده و نیز تنوع رشته ای از میان افراد حائز شرایط، تعدادی را برای عضویت در هیأت ممیزه و تعدادی را نیز برای عضویت در کمیسیون های تخصصی انتخاب خواهد کرد.

لازم به اشاره است که از میان 12 کمیسیون تخصصی با توجه به تعداد داوطلبان و بر اساس شیوه نامه یاد شده برای تعداد 3 کمیسیون و دانشکده معماری و هنر انتخابات برگزار نگردید.

آدرس کوتاه :