بستن
FA EN AR RU FR CHI

ششمین نشست یک روزه هم اندیشی مدیران مالی ، اداری و برنامه و بودجه دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور

ششمین نشست یک روزه هم اندیشی مدیران مالی ، اداری و برنامه و بودجه دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور


ششمین نشست یک روزه هم اندیشی مدیران مالی ، اداری و برنامه و بودجه دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه دو کشور

آدرس کوتاه :