بستن
FA EN AR RU FR CHI

صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان

صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان


صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان 97/1 (مورخ 1397/06/14) صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 96/2 (مورخ 1396/12/08) پیوست اول پیوست دوم پیوست سوم صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 96/1 (مورخ 1396/06/28) صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 95/2 (مورخ 1395/12/16) صورت جلسه پنجمین نشست  از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 95/1 (مورخ 1395/05/26) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 94/2 (مورخ 1394/11/06) صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 94/1 (مورخ 1394/06/10) صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 93/2 (مورخ 1393/12/12) صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 93/1 (مورخ 1393/06/17) صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 92/2 (مورخ 1392/12/15) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 92/1 (مورخ 1392/05/17) صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 91/1 (مورخ 1391/6/29) صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 90/2 (مورخ 1390/10/11) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 90/1 (مورخ 1390/6/22) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/3 (مورخ 1389/12/18) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/2 (مورخ 1389/6/28) صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/1 (مورخ 1389/4/2) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 88/1 (مورخ 1388/3/3) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 87/2 (مورخ 1387/11/29) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 87/1 (مورخ 1387/11/6) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/3 (1386/12/25) صورت جلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/2 (1386/9/12) صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/1 (مورخ 1386/3/29) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 85/2 (مورخ 1385/9/8) صورت جلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 85/1 (مورخ 1385/7/19) صورت جلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 84/1 (مورخ 1384/4/29) صورت جلسه دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 83/2 (مورخ 1383/10/16) صورت جلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 83/1 (مورخ 1383/3/30)                                    
آدرس کوتاه :