بستن
FA EN AR RU FR

صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان

صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان 97/1 (مورخ 1397/06/14) صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 96/2 (مورخ 1396/12/08) پیوست اول پیوست دوم پیوست سوم صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 96/1 (مورخ 1396/06/28) صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 95/2 (مورخ 1395/12/16) صورت جلسه پنجمین نشست  از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 95/1 (مورخ 1395/05/26) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 94/2 (مورخ 1394/11/06) صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 94/1 (مورخ 1394/06/10) صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 93/2 (مورخ 1393/12/12) صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان 93/1 (مورخ 1393/06/17) صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 92/2 (مورخ 1392/12/15) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 92/1 (مورخ 1392/05/17) صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 91/1 (مورخ 1391/6/29) صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 90/2 (مورخ 1390/10/11) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 90/1 (مورخ 1390/6/22) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/3 (مورخ 1389/12/18) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/2 (مورخ 1389/6/28) صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 89/1 (مورخ 1389/4/2) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 88/1 (مورخ 1388/3/3) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 87/2 (مورخ 1387/11/29) صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 87/1 (مورخ 1387/11/6) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/3 (1386/12/25) صورت جلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/2 (1386/9/12) صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 86/1 (مورخ 1386/3/29) صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان 85/2 (مورخ 1385/9/8) صورت جلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان 85/1 (مورخ 1385/7/19) صورت جلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 84/1 (مورخ 1384/4/29) صورت جلسه دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 83/2 (مورخ 1383/10/16) صورت جلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان 83/1 (مورخ 1383/3/30)                                    
آدرس کوتاه :