بستن
FA EN AR RU FR CHI

ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح

ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح


ضوابط عمومي و ضوابط انتخاب اصلح

ضوابط عمومي در مواردي كه براي يك شغل يك متقاضي وجود داشته باشد و یا در موارد تبديل وضعيت استخدامي و يا تمديد مدت اشتغال اعمال می‌شود.

ضوابط انتخاب اصلح هنگامی‌که كثرت تقاضا وجود داشته باشد به اين معني كه براي تصدي يك شغل بيش از تعداد موردنیاز متقاضي وجود داشته باشد (مانند آزمون‌های استخدامي) از ضوابط انتخاب اصلح به‌عنوان ملاك عمل استفاده خواهد شد. البته باید توجه داشت كه اين ضوابط علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام (صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني) است كه معمولاً در مراحل قبل يا بعد از گزينش توسط دستگاه استخدام‌کننده موردبررسی قرار می‌گیرد.

به‌جز آزمون‌های استخدامي در موارد استخدام در مشاغل خاص و نيز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده می‌شود.

الف :ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي

  1. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  2. التزام عملي به احكام اسلام
  3. اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
  4. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
  5. عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام‌شده و يا می‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
  6. عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر
  7. عدم اعتياد به مواد مخدر

تبصره 1: در خصوص بند 2 اقلیت‌های مذهبي مصرح در قانون اساسي ازنظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرايط خاص خود می‌باشند و درهرحال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامی باشند.

ب : ضوابط انتخاب اصلح گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي

ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت (پذيرش) و کثرت تقاضا، همچنين استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشي و امنیتی و...) به‌عنوان اولويت اعمال می‌گردد.

ازجمله مصاديق آن ايثارگري (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق عليه باطل، جانبازي، آزادگي، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودين بودن) شركت در فعالیت‌های سياسي: اجتماعي و عبادی، پوشش چادر براي خواهران، خدمت در مناطق محروم و... را می‌توان نام برد.

در خصوص ضوابط انتخاب اصلح نکات زیر قابل‌توجه است:

  1. همان‌طور که در بالا اشاره شد در مشاغل حساس حتی اگر محدودیت ظرفیت پذیرش وجود نداشته باشد ضوابط انتخاب اصلح اعمال خواهد شد.
  2. کارکنان قراردادی دانشگاه که در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند و در مرحله گزینش واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده نمی‌شوند، ولی واجد ضوابط عمومی تشخیص داده می‌شوند می‌توانند به‌صورت قراردادی ادامه خدمت دهند.
آدرس کوتاه :