بستن
FA EN AR RU FR

فصل اول رادیو دانشگاه گیلان

فصل اول رادیو دانشگاه گیلان

دریافت برنامه 30  (امتحاتات دانشجویی)  12 دی 1396 دریافت برنامه 29 (امتحانات دانشجویی)  8 دی 1396  -  دریافت برنامه 28  (نقلیه)  5 دی  1396 دریافت برنامه 27  (نقلیه) 1 دی 1396  -  دریافت برنامه 26  28 آذر 1396  -  دریافت برنامه 25 24 آذر 1396 دریافت برنامه 24   21 آذر 1396  -  دریافت برنامه 23   17 آذر 1396  -  دریافت برنامه 22   14 آذر 1396 دریافت برنامه 21   10 آذر 1396  -  دریافت برنامه 20  7 آذر  1396  -  دریافت برنامه 19   3 آذر 1396 دریافت برنامه 18  30 آبان 1396  -  دریافت برنامه 17   26 آبان 1396  -  دریافت برنامه 16   23 آبان ماه 1396 دریافت برنامه 15  19 آبان 1396  -  دریافت برنامه 14  16 آبان 1396  -  دریافت برنامه 13 12 آبان 1396 دریافت برنامه 12  9 آبان 1396  -  دریافت برنامه 11  5 آبان 1396  -  دریافت برنامه 10  2 آبان 1396 دریافت برنامه نهم  28 مهر 1396  -  دریافت برنامه 8  25 مهر 1396  -  دریافت برنامه 7  21 مهر 1396 دریافت برنامه 6  18 مهر 1396  -  دریافت برنامه 5  14 مهر 1396  -  دریافت برنامه 4  11 مهر 1396 دریافت برنامه 3  7 مهر 1396  -  دریافت برنامه 2  4 مهر 1396  -  دریافت برنامه 1 31 شهریور 1396
آدرس کوتاه :