بستن
FA EN AR RU FR CHI

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی


مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آموزش عالی

قانون اساسی جمهوری اسلامی
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
مجموعه مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اعضای هیأت علمی مجموعه مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اعضای غیر هیأت علمی مجموعه قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه فرهنگی آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی
 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه گیلان آئین نامه انتشارات دانشگاه گیلان
آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري قانون گزینش و آئین نامه اجرائی
آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوري
دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضاي هیأت علمی دانشگاه گیلان
آيين نامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها
آيين نامه تشکيل شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
آئین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و مأسسات آموزش عالی و پژوهشی
آيين نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي
آيين نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي
آيين نامه فعاليت هاي برون مرزي دانشگاه ها و همکاري با دانشگاه هاي خارجي
آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري
تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي
قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز داير شده اند
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
قانون رسیدگی به تخلفات اداري
قانون کار جمهوري اسلامی ایران
قانون مدیریت خدمات کشوري
قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه ها
قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداری
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
قانون منع مداخله در معاملات دولتی
نحوه تعيين و انتصاب رؤساي دانشگاه
 
آدرس کوتاه :